Monday, 11 February 2008

Valentine's Day

appy Valetine day! The Valentine´s Day is the 14 of february, is a veri pretty day. Is the lover
Happy Valetine's day! Valentine´s Day is on the 14 of february, It is a very pretty day. It's the lovers day. Would you like to be my Valentine?